Successful Homeownership - Tagalog

When and Where?

Mar 9, 2017 6:00pm - 8:00pm
BALANCE
595 Market St. 9th Floor Conference Room 960
San Francisco, CA, 94105
Hosted by BALANCE in Tagalog

PAGTATAGUMPAY SA PAG-AARI NG BAHAY

ISANG PANTAS-ARAL PARA SA MGA MAY-ARI NG BAHAY

Alamin ang lahat ng kailangang maunawanaan upang maging matagumpay na may-ari ng bahay.  Lubusang intindihin ang inyong "mortgage, escrow accounts, homeowner’s insurance". Masinop na paghandaan ang mga gastusin upang mapangalagaan at mapaayos ang inyong pag-aari. Matuntunan ang mga mapagkukunan ng libreng tulong na lokal, maging mga programang makakatulong kung may problema sa pagbayad ng utang sa bahay.

Learn everything you need to know to be a financially successful homeowner. Understand your mortgage, escrow accounts, homeowner’s insurance. Prepare for maintenance and repairs. Learn about free and local resources, including mortgage assistance programs in case of financial hardship.